Aviso Legal

OBXECTO:
A presente páxina Web foi deseñada para dar a coñecer o evento “Festival Sinsal”, xestionado pola entidade Sinsalaudio S.L., con dirección a efectos de notificacións en rúa dá  Estrada 6 – 1D, de Vigo, provincia de Pontevedra, con código postal 36209, España; así como para a venda de entradas e recepción de contactos comerciais.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Os dereitos de propiedade intelectual da páxina festival.sins.ao, o seu código fonte, deseño, estruturas de navegación e os distintos elementos nela contidos son titularidade de SINSALAUDIO S.L., a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, de acordo coa lexislación española e da unión europea aplicable.
O portal de “Festival Sinsal”, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos 
distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que SINSALAUDIO S.L. son titulares ou lexítimas licenciatarias.

CONTIDOS:
Facilítase a través desta Web información acerca de servizos destinados a coñecemento público que en todo caso suxeitaranse aos termos e condicións expresamente detallados en cada momento e que son accesibles desde esta páxina Web, os cales se suxeitarán ás distintas 
disposicións legais de aplicación.

ACCESO E USO:
Tanto o acceso a esta páxina Web, como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos na mesma, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice.
As condicións de acceso a este Web estarán supeditadas á legalidade vixente e os principios da boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma, quedando prohibido con carácter xeral calquera tipo de actuación en prexuízo de SINSALAUDIO S.L.
Considerarase terminantemente prohibido o uso da presente páxina Web con fins ilegais ou non autorizados.
Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente.
Con todo, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de SINSALAUDIO S.L., nin os altere total ou parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de SINSALAUDIO S.L.
Queda prohibido, salvo nos casos que expresamente o autorice SINSALAUDIO S.L., presentar as páxinas de “Festival Sinsal”, ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

RESPONSABILIDADE:
SINSALAUDIO S.L. non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina Web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido da mesma, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.

SERVIZO:
SINSALAUDIO S.L. resérvase o dereito de suspender o acceso á súa páxina Web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra índole, podendo así mesmo modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluídos.

XENERAIS:
Para toda cuestión litixiosa ou que incumba á Páxina Web de “Festival Sinsal”, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso desta páxina Web, os Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario. O acceso á páxina Web de “Festival Sinsal” implica a aceptación de todas as condicións anteriormente expresadas.

HIPERENLACES:
Os hiperenlaces contidos no sitio web de “Festival Sinsal” poden dirixir a páxinas Web de terceiros. SINSALAUDIO S.L. non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre SINSALAUDIO S.L. e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFESIONAL:
Os datos recolleitos en todas as comunicacións privadas entre “Festival Sinsal” e os clientes ou usuarios serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndose SINSALAUDIO S.L. á obrigación de segredo dos datos de carácter persoal, ao seu deber de gardalos e adoptar todas as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos Ficheiros Automatizados que conteñan datos de carácter persoal.
Ademais, tamén terá a condición de confidencial a información de calquera tipo que as partes intercambien entre si, aquela que estas acorden que ten tal natureza, ou a que simplemente verse sobre o contido da devandita información. A visualización de datos a través de Internet, non supoñerá o acceso directo aos mesmos, salvo consentimento expreso do seu titular para cada ocasión.
Recomendamos ao cliente que non facilite a terceiro algún a súa identificación, contrasinal ou números de referencia que “Festival Sinsal” puidese proporcionarlle. Así mesmo, para garantir que a protección do segredo profesional entre SINSALAUDIO S.L. e o cliente presérvese en todas as comunicacións, o cliente/usuario non debe revelar a información confidencial a terceiros.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE SEGURIDADE:
SINSALAUDIO S.L. resérvase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos co obxecto de adaptalo ás novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como as que puidesen derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas, con efectos da data de publicación da devandita modificación na páxina Web de “Festival Sinsal”.

DIRECCIÓN DE CONTACTO:
O sitio web festival.sins.ao, é xestionado por SINSALAUDIO S.L. con CIF B36898369.
O ficheiro creado está situado no domicilio social, o cal queda establecido para os efectos do presente Aviso Legal, en SINSALAUDIO S.L., rúa dá  Estrada 6 – 1D, de Vigo, provincia de Pontevedra, con código postal 36209, España; baixo a supervisión e control de SINSALAUDIO S.L., quen asume a responsabilidade na adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Regulamento 2016/679, do Parlamento europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 , e demais lexislación aplicable.
SINSALAUDIO S.L., a teor da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunícalles que a acepción ampla da devandita Lei, engloba entre estes servizos a subministración de información por devandito medio. En todo caso, será de aplicación a este respecto, a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Regulamento 2016/679, do Parlamento europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 , e a súa normativa de desenvolvemento, en especial, no que se refire á obtención de datos persoais, a información aos interesados e a creación e mantemento de ficheiros de datos persoais.